Ochrana osobních údajů

Obchodní společnost Derban s.r.o., IČ: 04498933, se sídlem Mostecká 24, 517 21 Týniště nad Orlicí,
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové v oddílu C, vložce
35993, e-mail: palubky.litomysl@seznam.cz (dále jen „Společnost“),
tímto v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679, obecné nařízení o
ochraně osobních údajů (dále jen „nařízení GDPR“),
informuje své odběratele (kupující), kterým prodává své zboží či poskytuje své služby, o tom, že
1) Společnost bude zpracovávat tyto osobní údaje (dále jen „Osobní údaje“):
1.1. u odběratelů, kteří jsou fyzickými osobami
- jméno a příjmení, IČ jedná-li se o podnikatele, DIČ bylo-li odběrateli přiděleno,
adresu bydliště či adresu místa podnikání a kontaktní adresu, je-li odlišná od adresy
bydliště či místa podnikání;
- e-mailovou adresu a telefonní číslo;
- údaje o obchodních transakcích uskutečněných mezi odběratelem a Společností
v minulosti;
- bankovní účet, je-li cena zboží či služby odběratelem hrazena bezhotovostně;
- přihlašovací údaje k uživatelskému účtu vytvořenému na webových stránkách
www.palubky-derban.cz (login a heslo), byl-li tento účet vytvořen;
1.2. u odběratelů, kteří jsou fyzickými a právnickými osobami
- údaje o kontaktních osobách uvedených odběratelem v rozsahu jejich jména a
příjmení, e-mailové adresy a telefonního čísla.
2) Společnost zpracovává Osobní údaje jednak ve smyslu čl. 6 odst. 1 písm. b) nařízení GDPR za účelem
předsmluvního vyjednávání a výkonu práv a plnění povinností vyplývajících pro Společnost ze
smlouvy uzavírané s odběratelem a jednak ve smyslu čl. 6 odst. 1 písm. c) nařízení GDPR za účelem
plnění povinností uložených Společnosti obecně závaznými právními předpisy (zejména k plnění
účetní, daňové a jiné evidence). Ke zpracování Osobních údajů není zapotřebí souhlasu odběratele ani
kontaktní osoby. Pro případ, že by odběratel tyto své Osobní údaje, příp. Osobní údaje kontaktní
osoby, Společnosti neposkytl, nemohla by s ním Společnost uzavřít smlouvu a tuto plnit.
3) Společnost je správcem Osobních údajů ve smyslu nařízení GDPR. Zpracování Osobních údajů se
bude dít v souladu s příslušnými právními předpisy, zejména s nařízením GDPR. Společnost přijala
taková opatření, aby nemohlo dojít k neoprávněnému nebo nahodilému přístupu k Osobním údajům, k
jejich změně, zničení či ztrátě, neoprávněným přenosům, k jejich jinému neoprávněnému zpracování,
jakož i k jinému zneužití Osobních údajů.
4) Osobní údaje budou Společností zpracovávány po dobu nezbytnou k předsmluvnímu vyjednávání, k
výkonu práv a plnění povinností ze smlouvy a k plnění povinností ukládaných Společnosti právními
předpisy, zejména pokud se týká vedení předepsané účetní, daňové a obdobné evidence.
5) Odběratelé, kteří je fyzickými osobami, a kontaktní osoby (společně dále jen „Subjekty údajů“) mají
právo požadovat od Společnosti přístup k poskytovaným Osobním údajům, jejich opravu a výmaz,
omezení zpracování, a má dále právo vznést námitku proti zpracování, právo na přenositelnost
Osobních údajů a právo na vyrozumění o tom, že došlo k porušení zabezpečení Osobních údajů, které
bude mít za následek vysoké riziko pro práva a svobody fyzických osob, a to vše v rozsahu a za
podmínek stanovených nařízením GDPR, zejména pak v jeho čl. 15 až 22 a čl 34. Subjekty údajů mají
dále právo podat stížnost u dozorového orgánu, kterým je Úřad pro ochranu osobních údajů
(www.uoou.cz).
6) Společnost bude Osobní údaje zpracovávat, a to zejména uložením v paměti počítačů a mobilních
telefonů a na listinách vyhotovených v souvislosti s předsmluvním vyjednáváním, s realizací
obchodního případu založeného příslušnou smlouvou a s plněním zákonných povinností Společnosti.
Společnost předá Osobní údaje dalším subjektům jen tehdy, pokud jim bude svědčit zákonný důvod
pro přístup k nim (zejm. orgány činné v trestním řízení, kontrolní orgány se zákonným zmocněním pro
přístup k informacím) nebo pokud to bude nezbytné pro plnění povinností, ať už smluvních -ze
smlouvy uzavřené s odběratelem - nebo zákonných (zejména ve vztahu k finančním úřadům a dalším
orgánům státní správy, předání Osobních údajů bankovním a finančním institucím např. za účelem
finančního plnění), či ochranu práv Společnosti (např. předání Osobních údajů soudu nebo právnímu
zástupci v případě soudního sporu s odběratelem). Osobní údaje budou dále Společností předány
odpovědným zaměstnancům Společnosti, externímu účetnímu Společnosti, osobám poskytujícím
Společnosti externí IT služby a poskytovatelům počítačových programů a systémů či jiným
poskytovatelům služeb Společnosti, bude-li to nezbytné pro plnění povinností Společnosti. Společnost
nepředává Osobní údaje třetím zemím ani mezinárodním organizacím.
Derban s.r.o.
Světlana Moskalová, jednatelka